Page:Sibu Congkan1226-陸遊-渭南文集-12-10.djvu/46

此页尚未校对


 夷途周其郷百里無不以身任之退無夸辭

 矜色以人不知為喜識者謂且享天報然舉

 追士輒阨於命乃浮江東遊遂詣行在所上

 書言天下事自丞相以下多稱其言議英發

 将推挽之而卒報聞公即日南歸自誓老於

 故郷築第閎壯園林臺沼為一邦之盛自號

 求志居士或曰玉峰老人日置酒觴客笑談

 不僊間則賦詩多警邁之思以開禧三年

 月癸未考終于新第享年七十有三明年嘉