Page:Sibu Congkan1227-陸遊-渭南文集-12-11.djvu/61

此页尚未校对


 百年一井巳眢傳以爲太武所鑿不可知也

 太武以宋文帝元嘉二十七年南侵至瓜歩

 建康戒嚴太武鑿瓜歩山爲蟠道於其上設

 氊廬大㑹群臣疑即此地王文公詩所謂叢

 祠瓜歩認前朝是也梅聖俞題廟云魏武敗

 忘歸孤軍駐山頂按太武初未嘗敗聖俞誤

 以佛貍爲曹瞞耳山出瑪腦石多虎豹害人

 往時大將劉寳每募人捕虎於此周世宗伐

 南唐齊王𤓰景逹自歩渡江距六合二十里