Page:Sibu Congkan1227-陸遊-渭南文集-12-11.djvu/72

此页尚未校对


 又有題字云昇元三年奉勑刻石蓋烈祖既

 有國追念君臣相遇之始而表顯之昪齊丘

 雖皆不足道然當攘奪分裂横潰之時其君

 臣相遇不如是亦不能粗成其功業也戒壇

 頟曰崇勝戒壇寺古謂之瓦棺寺有閣因岡

 阜其高十丈李太白所謂鍾山對北户淮水

 入南榮者又横江詞一風三日吹倒山白浪

 高於瓦棺閣是也南唐後主時朝廷遣武人

 魏丕來使南唐意其不能文即宴於是閣因