Page:Sibu Congkan1227-陸遊-渭南文集-12-11.djvu/85

此页尚未校对


 外教授左文林郎楊恂信伯來飯巳遊黄山

 東嶽廟廣福寺遂登凌歊臺嶽廟棟宇頗盛

 本謂之黄山大監廟大監者不知何神蓋滛

 祠也今既爲嶽廟而大監反寓食廡下廣福

 本壽聖寺以紹興壬午詔書改額敗屋二十

 餘間殘僧三四人蕭然如古驛主僧惠明温

 州平陽人凌歊臺正如鳯凰雨花之類特因

 山巔名之宋高祖所營面勢虚曠高出氛埃

 之表南望青山龍山九井諸峯如在几席龍