Page:Sibu Congkan1231-葉適-水心先生文集-8-1.djvu/57

此页尚未校对


平常賦過取殊少起輸以産錢定入横費不多吏畏

民不輕出令民愛吏思其遺化毎示蠲放不知督迫

郡計所入僅僅無餘比因更易頻仍通約𡻕終當欠

四萬餘緡臣将去官百方𥙷湊元交之數極爲費力

(⿱艹石)更積累日月𥨸恐所欠愈甚昔之已放不免復取

一切之政既行吏民交相恨望樂郡之名自此不可

復得矣臣仔細考䆒乃有本州合得財賦逓年循習

不加整㑹者二事其一南外宗子等請受錢凖元降

指揮轉運司與本州各應副一半今照嘉泰二年

支一十三萬餘貫而轉運司自淳熈十五年止應副

四萬八千餘貫又増撥漳州有名無實者其實每年

取惟二萬一千餘貫而巳其米價錢轉運司合撥