Page:Sibu Congkan1231-葉適-水心先生文集-8-1.djvu/96

此页尚未校对


用不惑季别一様自鑄工不能記憶民間何由辨認

而又新錢特大形迹舊錢常人之情喜新厭舊所以

有只要新錢之說豈可舊錢遂成無用又特大者自

爲貫辨則可行使分開互用串聮不合巨細視之新

錢刻畫麤大其實不如舊錢用鐡雖多錢體不重但

加比驗自可分明兼照自淳熈七年紹熈二年

半年同春两監通鑄過四百餘萬貫七年之前及他

監所鑄又未有数目前公𥝠行用官中自應保護舊

錢其新錢但當鈐束監匠盡工鑄造深鍳末年之弊

必如𥘉鑄之精而巳(⿱艹石)徒翻様増鐡以自别異深所

未可故湖廣緫所近有申請以新舊官錢不同未敢

通用正謂此也臣己行下諸監只以蘄春監淳熈七