Page:Sibu Congkan1233-葉適-水心先生文集-8-3.djvu/120

此页尚未校对


靖康元年二月壬寅詔贈公太師未嘗不感憤淚

落也蓋是非邪正乆鬰不伸至使夷狄駕禍以明之

而後止然則公獨夫之力豈能動天而天人之際何

其可畏(⿱艹石)是哉余是以因侯之作併論次以明聖賢

之德業不在彼而在此也

   六安縣新學記

六安臯陶故國亡後四百餘年而英布與項羽㓕秦

又助漢畔楚再王其地云孔子叙書列古聖人堯舜

禹臯陶四人而巳余嘗疑堯舜旣垂治法而知人安

民尚猶難之則使後世何以取中焉夫盡其身之聦

明遇事成理而於性無所失豈非聖人之德人理之

正哉然而以質獨就者常逺於性以材特見者常離