Page:Sibu Congkan1233-葉適-水心先生文集-8-3.djvu/135

此页尚未校对


仁樂水以爲智(⿱艹石)此豈異人乃孔子也游觀之術進

矣大而髙丘大澤放蕩獨往小亦幽花叢薄嘯⿰⿱亚⿰口亅欠 -- 𰙔

命此文臣才士之所以逞其贍逸雄豪放臣逐子之

所以平其鬱紆悲憂也累丗之筆墨未有抑此而不

揚者也又可陋乎(⿱艹石)夫流連其耳目役使其財力以

游觀之術資其人而身不獲焉此師曠所謂𣈆平公

不足以聴之者爾然則君之爲此堂也既収合宗族

同養其和平而又發舒心思特致其高潔亦可矣余

故因君之自叙稍推進之使知游觀之義未當貶也

慶元三年七月

   石洞書院記

東陽郭君欽止作書院於石洞之下石洞郭氏名山