Page:Sibu Congkan1233-葉適-水心先生文集-8-3.djvu/138

此页尚未校对


其郷人必勉之使之翫雲嵐挹泉瀬心形㓗清以始

終其學而卓異豪傑之材出焉然則學雖不待夫地

而地固有待夫學也慶元四年十一月十四日

   時齋記

余與巴西李公君亮同館同年相善也公間語余便

𥝠之室時齋圗以示余請記之問所以名時何也公

曰在易時止則止時行則行是歟非耶余方謀議荊

南不果作比返道過錢塘公由太史乞守眉矣又不

果後十餘年余召自温陵而公以少司空入侍迎余

而𥬇曰可得記否余喪先人又輒不果其明年公自

乞帥瀘以歸又明年乃貽書曰願卒記之時之爲用

大矣發生於朽敗之餘流行於缺絶之後天地雖人