Page:Sibu Congkan1233-葉適-水心先生文集-8-3.djvu/182

此页尚未校对


長生俊秀所出也邑其興於善乎陂隂爲堂中湖爲

亭高有桃栁下有菱芡紅敷緑繞俯仰映帶然後山

水之與人(⿱艹石)(⿱艹石)(⿱艹石)(⿱艹石)翕寢食坐起無不與接

神之居嚴以清民之游和以安令於其間上敬下順

無不自得也夫好不度義而恣情之所發故有聲色

田獵之娱珠玉裘馬之玩甘於獨徃而人莫能同聖

人未嘗不深致其戒也至於所好者山水則以爲豫

於德而賢之豈非動靜恊應物之宜夀樂由反躬之

効歟然其汎之瀰茫遁之幽遐家薛蘿友鷗鷺亦甘

於獨往而人莫能同固不取也君治縣寛簡即山水

之近與 共樂以寜其神是可書矣嘉定八年五月

   紹興府新置二莊記