Page:Sibu Congkan1233-葉適-水心先生文集-8-3.djvu/185

此页尚未校对


遺迹則治越之羙可垂無窮二荘區區又豈足爲公

道哉雖然 天子召公歸矣嘉定八年

  東嘉開河記

温州並南海以東地常燠少寒上壤而下濕昔之置

郡者環外内城皆爲河分畫坊巷横貫旁午升高望

之如畫奕局永嘉非水之匯而河之聚者不特以便

運輸𠮷舟楫也而以節地性防人災安居利用之大

意也其後承國家生養之盛市里充滿至於橋水隄

岸而爲屋其故河亦狹矣而河政又以不脩長吏歳

發閭伍之民以濬之或慢不能應反取河濵之積實

之淵中故大川淺不勝舟而小者納汙藏穢流泉不

來感為癘疫民之病此積四五十年矣淳熈四年