Page:Sibu Congkan1234-葉適-水心先生文集-8-4.djvu/105

此页尚未校对


平陽陳巖字仲石自其成童智之所開師友問學而

巳年進志立習通性明服所知於家而宗族慕焉信

所行於里而郷黨賔焉意愈高力愈下督責其身不

使一日縱於慢游也奉持其心不使一思慮雜於邪

妄也訓於經講於禮者必欲周於事逹於物不計事

之異同時之先後也其可見者(⿱艹石)此嗚呼巖也父之

鉅子弟之任兄師之傳人出而從宦國之脩士也夫

如木升而爲材可掄如玉𤥨而爲器可繅藉也夫不

幸年三十有五淳熈十五年十二月四日卒明年三

月葬於安仁其弟崇致其父及師之請曰願有銘夫

悲哀其志意之不及於成就此師友之所以爲君痛

也道䘮乆矣士不修其實職而皆以必用爲貴偶不