Page:Sibu Congkan1234-葉適-水心先生文集-8-4.djvu/132

此页尚未校对


公姓徐氏諱定字徳操泉州晉江人曽祖穴祖逢父

澤贈朝議大夫朝議少孤母劉夫人挈之從吕氏因

以所從爲姓五十年公不知其徐氏子也朝議且死

以告曰即有立毋忘吾宗公憤泣終䘮與二苐來行

在約不取科名勿止及公仕爲宣教𭅺而二苐皆擢

進士第矣始以其夲末自言復姓徐氏公解褐授秀

州崇德縣尉母喪不行歴處州吉州教授知邵武軍

邵武縣幹辦福建路轉運司公事通判太平州知潮

州還奏事謁病主管武夷山冲祐𮗚紹熈二年九月

丙戌卒年七十四官朝散大夫在紹武危與守爭辨

數軋其不義幾得罪在太平之𡻕實淳熈八年火星

犯南斗公以暦占之曰此𡻕飢而民流當自南而趍