Page:Sibu Congkan1234-葉適-水心先生文集-8-4.djvu/4

此页尚未校对


毁也朝種暮穫市人之德也時種歳穫農夫之德也

種不求穫不敢毀不敢成聖賢之德也沖漢之際萬

理炳然種者常福毀者常禍天地之德也郭氏其知

所以種矣知所以種則知徳矣嘉定八年十一月

  信州重修學記

余記敎授㕔之明年施君應龍大修學君用學法肄

士士𥘉不便巳而出論語孟子書交問更質指中庸

大學爲之歸益以司馬氏通鑑士乃附恱有躍於心

相率請曰先生惠教以逺者使變而至道厚矣然惟

此學始元豐餘十紀摧剥行盡身且不庇敎於何立

君患之復召鄭著余鳯約歳損食命工先木相次信

二守東方兩使屬縣長助各有差使楊夢庚鄭連諸