Page:Sibu Congkan1234-葉適-水心先生文集-8-4.djvu/41

此页尚未校对


遂爲萬夫傭使出之高二丈廣可三之石温⿰氵閠 -- 潤如玉

質故名石庵云蔡君念族人多貧不盡能學始買書

寘石庵增其屋爲便房願讀者處焉買田百畆助之

食嗚呼蔡君可謂能教矣富者知損其贏以益市書

與田而收䘏其族人則無冨之過貧者隨聦明之小

大以書自業而不苟侍衣食則無貧之患敎成義立

而族多材賢則玉石之祥其遂酬乎君之從孫武學

諭鎬與余同寮以請而叙之淳熈十五年三月 日

   東溪先生集序

君名伯熊字元朝姓劉氏居簡東溪號東溪先生始

冦有榮人楊先生愛其賦誨之曰無爲俗學君謝閉

户焚昔藁束注解讀經必自識然後縱𮗚他書如是