Page:Sibu Congkan1234-葉適-水心先生文集-8-4.djvu/98

此页尚未校对


豈有髙下之差乎余與猷導游嘉夫人之義而歎其

不遇故序而銘之銘曰

彼欲伊昬彼利伊塵郤㓕不存以性爲親剛者能之

偉歟夫人昔之稱賢以法成身佩服孔倫圗史是陳

丗異敎差稽德則均許峴之山水𣽂木囷終也可湮

銘此不泯淳熈丙午正月朔龍泉葉 撰

   宋故宣教𭅺通判平江府姚君墓誌銘

余友四明姚君洪卿淳熈十年十一月十三日終於

蘇州官舎余哭送其柩出盤門十二月十二日葬鄞

縣陽堂郷延壽寺山孤善長以狀來請銘於是善長

七𡻕而洪卿之死渉四年矣洪卿諱穎曽祖阜左迪

功𭅺祖孚左奉議𭅺父孝全以承事𭅺致仕洪卿淳