Page:Sibu Congkan1235-葉適-水心先生文集-8-5.djvu/107

此页尚未校对


主冲佑觀歸至蘭溪開禧二年六月十九日卒前数

日與余書論事耿耿不疑其有疾也十二月辛酉葬

于白巖宜人萬氏先卒再室以張氏子曰仲龍迪功

𭅺江淮宣撫司准備差遣曰馹某官曰驌二壻曰朱

藴厚曰薛師謙公果敢激烈當官職與事遇法理不

順者直前䟽治矢縱川决莫敢嬰忤信其志雖雷霆

獨立猶面折無諱也在荆州向余劇語詹事紹𨺚間

憂勞忠慮于時正邪賢不肖一一記憶無遺夫能知

兄弟之意以逹之於行事歩趋(⿱艹石)一人尺度若一手

至充之於性放之於古其不合者少矣而惎公者曰

此一家政事爾余昔至泉距詹事三十五年矣其人

思而愛之如𥘉至浮光興之遺蹟又余所親見及公