Page:Sibu Congkan1235-葉適-水心先生文集-8-5.djvu/134

此页尚未校对


水心先生文集卷之十八      前集

          章貢𥠖諒編集

   校書𭅺王公夷仲墓誌銘

進士試御前考官定號名來上所謂高第者天子常

親擢賜之天下以此占上意好惡而士之遇否治之

通塞係焉紹興二十七年永嘉王龜齡爲第一臨海

王夷仲實第四於是高宗臨政乆日新其德思與草

野竒傑士共起世務遍閱所對䇿取能伸直節吐

言者無問下苐即㧞置之而夷仲至舉司前後頓挫

十數往返傫然窮老矣忽一日受明主不貲之恩如

此龜齡既爲一時所宗而夷仲與同時登甲科者亦

皆𫉬重名於世至今稱䇿士之盛必曰丁丑榜爲然