Page:Sibu Congkan1235-葉適-水心先生文集-8-5.djvu/61

此页尚未校对


民能盡力居家以父母兄弟爲心而不私其身郷黨

𨼆一州之患(⿱艹石)除其身之疾其𩛙㢘隅定臧否公是

非審予奪皆可以暴之當世方 孝宗始𥘉求治召

二公寘館閣犯而不欺難進易退國人貴焉以爲麟

見獲鳯来儀也不幸正字年四十四以乾道六年

月卒其明年五月著作年四十八亦卒四方相弔如

悲親戚後四十年道其事者尚相與悼痛嗟惜不巳

嗚呼其中心誠信於人耶士之不求爲君子者視此

歟著作生毀齒日讀千字巳記億猶摘誦不離口同

學児黃芻季野𥬇曰豈患此數句易忘耶著作曰我

心樂此誦乆樂益深矣聞者異之誥所以樂皆自言

也二公及芻盖師中書舎人林公事之終身林公多