Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/104

此页尚未校对


鬼路罵聚刀槊期以死競後二年御史民曹交相趣

符移緫緫常平司定以善𥙷爲直然後十一月𥘉六日

葬夫人於山之原嗚呼有是哉夫貲不足以買山而

葬於官荒之山此譽士之窮王政所必矜也遁耕織

之勞而欲擅山海之冨此異端之横王法所必黜也

銘曰

徂徠躬耕葬百喪使皆如此訟何當虆梩而揜孰在

亡夫人之歸天與岡嘉定八年十一月

   劉靖君墓誌銘

劉靖君名愚字必明太學釋褐教授江陵府外遷安

郷令乞致仕嘉定八年正月十二日卒明年二月某

日葬城北仁塘原君行巳恭與人敬節堅而志厲學