Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/112

此页尚未校对


承於祖而未信付以子而猶疑孫衍曽蕃東塘豈欺

嘉定八年十二月 日

   中大夫直敷文閣兩浙運副趙公墓誌銘

公名善悉字壽卿父不尤知横州祖士起武義大夫

曽祖仲馴開府儀同三司由儀同至 太宗四世横

州𥘉入宗學以文占上舎而有武力靖康之難走相

州與岳飛善聚兵萬人將迎 二聖雄張河南北巨

盗皆避之曰此小使軍也髙宗立以衆歸御營復

從飛武昌飛死秦檜奪其兵抑守嶺外而殁公孤

激發痛横州以投筆自挫束置袍笏不掛身娶婦清

江一月誓之樂清舅家賃僧房業舉子夜誦依佛燈

或日𣅳未㸑履襪穿垢如是三年得京官徃視其妻