Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/115

此页尚未校对


有力辭而免慶元四年五月朔卒年五十八八月某

日葬明州定海縣太丘郷啓霞山夫人李氏封齊安

郡子曰汝鐸承直𭅺汝鎔宣教𭅺知浦江縣汝鄈從

事𭅺坑冶司幹官汝鐀高州文學汝駉從事𭅺臨海

主簿女嫁文林𭅺錢芄朝散𭅺知寜國府張忠恕孫

男二人孫女四人公爲政速於赴機事常集而無跡

期㑹不迫而信治財以寛民獲貸放而官有餘資廉

儉終身不用公庫物在上前言論率樸透底無枝

葉上亦坦懐懽𥬇肝鬲親厚嘗謂公曰周天下事

毎日須過朕心下一遭留卿相聚正欲共此不可逺

去也盖 孝宗之有志於治如此用人必親柬雅不

任宰相宰相往往慚沮曰此何以得進同𩔖亦耻不