Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/128

此页尚未校对


謂非公此軍亦亂矣入爲户部𭅺再知荆南桃源伍

俊既招復謀叛提刑万俟咼不能制公許用爲靖州

喜曰我得據一州過桃源逺矣即岀謝伏發擒庭中

収其藏粟食十餘年新疆還進祕閣修撰陜西都轉

運使以左司𭅺召知䖍州主管雲臺觀復知䖍州修

撰集英殿知福州廣州待制敷文閣紹興二十年

月二十日卒於廣州年六十三二十二年十二月甲申

葬永嘉縣太平山自宣和失馭天下安土樂業之民

皆化爲盗賊更起滅千萬計劒槊不能勝旗榜不能

綏垂二十年狙啖𫝑窮乃稍弭戢而䖍南雄南安三

州楚百粤首尾地尚慿負巢窟熾張如故公前後討

蕩俞三古五官朱闗索呉錦等賊相謂剥皮殿撰而