Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/24

此页尚未校对


常數百人中奉為高第公入太學與石斗文呉偁呉

俯張淵並時知名登紹興庚辰進士第爲冨陽尉虜

亮之亂部弓手截隘處邑豪乗時販鹽行刼公捕擒

之代歸教授明州朝廷㑹其勞改官知泉州晉江縣

州分造戰船公曰負郭豈有羡錢耶何忍歛百姓将

捨去諸畨義公之爲𦔳其役舟先就而民不知滿秩

攀留空一城通判南劒太守議官自賣酒公争曰賣

鹽已病矣又益以酒且閩地俱萬户也今始自南劒

他郡効之君不畏八州民怨巳乎守諱其切自爲奏

朝廷視無通判署疑之方下公條上言者亦謂閩近

瘴故二稅有酒錢而民自酤令創禁之非舊制也守

奏遂格汀州賦輸無法吏多取自入爲百姓患帥SKchar