Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/36

此页尚未校对


𠮷州提㸃廣東刑獄移廣西轉運判官復移京西紹

熈五年三月二十五日終於㐮陽年六十慶元三年

正月丙午葬於瀬溪公學極原本有書以來無不通

習聚帙數萬多朱黄塗乙處𪧐疑𨼆問一事常𩔖舉

十餘續横浦集𥙷襄陽志皆𨤲紏昔謬韓氏文行於

丗二百年其始所從家異人殊不能相一學者患之

公㑹證旁引為書二十餘卷得以據依他本廢矣夫

人葉氏丞相顒女公用丞相治縣法分保正副旬詣

邑受令保長五日一輪𭛠當募者第其色力緘乏按

上民大喜上下無敢不信然公天資精於吏職在南

安𠮷州尤稱神明其所予奪人以為經方守者一字

不可改也𥘉廣西諸州及經略司𡻕用乏朝廷命轉