Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/73

此页尚未校对


𭅺少而竒頴再舉於禮部入太學以上舎賜同出身

教授楚眞二州不至官君素行孝謹葬俞氏𭧂露哀

毀高原谷汲飪沐不時具忽有泉自側溢役夫讙趣

㓛以速成免喪教授舒州江淮士人零落既聞君講

說切理㑹心坐席皆滿 間值知州通判闕請攝事

所治又能猒服衆意人謂君學與材交相發也名聲

大震侍從争薦六部架閣累年不得上後進多欲躐

君君閉户讀書不自言朝廷賢之特用爲太社令迁

太學愽士嘉定六年閠月四日坐輿中感疾歸而卒

年五十七明年十月丙午其夫人董氏子成孫慶孫

女巳嫁者錢洪魏成之許而未行者貴溪主簿趙希

亮國子進士趙汝相與奉君䘮祔于五雲鄉孫奥