Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/89

此页尚未校对


視人如已本無以取嫉於世而世亦無忌公者獨侂

胄旣得志則驕肆公靣誨之慚恨故得禍最酷流落

十年不復用銘曰

古之聞道以身為言開乾闔坤圎方各旋後之聞道

以言為身因其巳行筆舌之陳人實不弘狹而易安

公胡早悟嬰此百難紹熈訌訌天作閔㓙舉世驚哀

莫敢弭鋒公𥘉何營裂肝碎腦公後何成宗國是保

彼譛人者不祀忽諸𢌿爾枕席詒我泥𡍼生不求榮

死不求謚人臣之義惟以自𦤺鳴山高高終風續濤

爰居時來𦔳其永號嘉定八年三月 日

   中奉大夫尚書工部侍𭅺曽公墓誌銘

公曽姓漸其名字鴻甫建昌南城人曽氏散居江南