Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/93

此页尚未校对


同修撰病遂不愈開禧二年十二月二十九日卒年

四十二顧其子曰汝雖貧尚有田宅謹持門户無因

我死乞憐於人嘉定二年二月十八日葬于太平郷

香山夫人汪氏封恭人子曰頴茂承務𭅺監福州水

口鎭曰頴秀修職𭅺新監紹興府苗米倉曰頴敷早

卒女之壻曰衞樗某官㓜未行公孚尹明逹旣早慧

長益貫研古今出其英華皆有新意方得志於科目

不知者以凡人料之謂其馳逐資富貴鮮淟相矜伐

而巳而公謙明無傲世之行簡逺無近俗之名未得

不願進暫進輒求退處樂而憂遇變而安當慶元嘉

泰間朝衣負𡍼炭之羞而以水玉自潔青蠅𫎇樊𣗥

之誚而與鴻鵠偕逝合德引𩔖思深慮長天下以爲