Page:Sibu Congkan1236-葉適-水心先生文集-8-6.djvu/95

此页尚未校对


道旁燔肉煑葵菜浩歌縱飲弗爲視帥揖語大驚延

上坐稍長親師友學習今古諸生不能言者盡爲言

之復出沔鄂得賢豪名世士識别相與懽甚因留門

下終身所至專席高論衮衮無對怒馬獨出不施鞍

勒或入酒壚慿髙悲嘯衆共怪不敢近荒旅窮肆飯

客常滿或閉門䄂手借書危讀經旬月無不通人畏

其愽而專也然不得騁於科舉禮部嘗欲第其文又

議不合而止余屢諷君年過五十矣氣惰將衰血燥

將臞宜返耕築室以順天命無徒取俗子贅疣也君

怏怏不自喜尚行游無忌至踰六十度決不偶矣始

棄去蔽長松吟小山招隱諸詞哀憤激烈作振衣亭

請余記未畢而病嘉定八年五月二十一日以書來