Page:Sibu Congkan1237-葉適-水心先生文集-8-7.djvu/114

此页尚未校对


盖収歛損約根本也䟽逹朗暢枝葉也合而成徳家

道具焉銘曰 需險當前震𥬇居後載烝載釋靡登

靡豆曰夫奚悲噫艱爾思曰子奚肯噫教之永嘉定

十五年六月日

  朝請大夫提舉江州太平興國宫陳公墓誌銘

公永嘉陳氏名謙字益之曽祖璿祖敏昭父敦化贈

太中大夫㓜專苦迅捷𥘉得通監録本坐敗敖晝夜

讀數日畧巳盡又論著其要衆咸駭異入太學時尚

踵秦檜故禁文氣卑弱公理勝而筆豪其體一變中

乾道八年甲科授福州司户陳丞相俊卿推誠聽公

輸苗許自㮣量民以爲公賜也教授寧國府未行史

丞相浩薦主管刑工部架閣遷國子録勑令所刪定