Page:Sibu Congkan1237-葉適-水心先生文集-8-7.djvu/130

此页尚未校对


之故受怜於人此人爲之繆耳汝勉之善不可失也

故雖其窮如此而猶得保爲士人之家者由夫人見

之之明而所守者篤也乾道八年夫人生之四十七

年也始得疾甚異上滿下虚毎作驚眩輒死某等不

知所爲但相聚環旁泣耳夫人少定曰汝勿恐吾未

死也又曰吾疾非旦暮愈也而汝所謀以養者在千

里之外汝去矣徒守我亡益也間獨嘆曰吾雖忍死

無以見門户之成立矣淳熈五年春夫人卧疾七年

矣一日忽自能行履洗面櫛目既而無苦如平人者

親戚子姪交相慶而某亦偶得進士第以歸人皆謂

夫人及見某之有成而疾瘳其可以償疇昔之不遇

而爲某喜者以爲昔苦致養而不足今庻㡬可以禄