Page:Sibu Congkan1237-葉適-水心先生文集-8-7.djvu/147

此页尚未校对


大喪内禪甫定諸處分尚多草創人心SKchar恐 天子

思盡下情愽謀群臣於三宮僚尤委信或一日再宣

對子由素負直節激發敢言事事有未便常爭論上

毎爲順聽一時甚頼之知子由者不以遭遇萬一⿺辶䖏

至𩔰用爲子由之身榮而以子由能竭誠不阿𥙷益

上𥘉政爲囯家喜之也冬十月庚寅子由以父䘮去

職於是知之者又皆痛惜以爲天不且假其父之年

而令於此時得疾死何耶知子由之父者則又曰不

然是翁𡚒立寒苦爲郷先生天質踈宕不避就向背

教子必自逹於義晚而後得仕仕不盡其能而死是

可痛惜也焉得但以子由一時去職爲重而痛惜之

哉明年子由使其弟田耒曰将以慶元二年三月某