Page:Sibu Congkan1237-葉適-水心先生文集-8-7.djvu/2

此页尚未校对


水心先生文集卷之二十三     前集

  墓誌銘     章貢𥠖諒編集

   宣教𭅺夏君墓誌銘

夏庭簡字迪卿曽祖咸祖克修父思恭丗家台州黃

慶元五年登進士第黄巖浙河東大邑賦當其州

太半魚稻之饒𬒳鄰境喜讓善施温克多異材然自

隋唐設進士諸科而其地寂寥湮没無以名稱者宋

興且百年始一見又百年始再見又或始二人或越

數舉積而至於君然後始贏十人嗚呼何其少而難

也昔王元之蘇子由皆病進士取人猥多得者濫易

無益治道余𥘉以爲篤論然以黄巖𮗚之廣地且百

里衆民過萬室累數百餘歳矣苟有以取之其得宜