Page:Sibu Congkan1237-葉適-水心先生文集-8-7.djvu/4

此页尚未校对


嘉定十一年某月某日無疾卒年四十六八月丙申

葬靈雲南麓娶柯氏子二人曰紹堂紹基三女子余

固悲君成於艱地而列於稀稱(⿱艹石)将有以遇之也不

幸死則終無傳銘曰 文無害行有恥載六百贏十

士慨不逢表幽里嘉定十二年六月 日

   兵部尚書蔡公墓誌銘

公温州瑞安新城里蔡氏名㓜學字行之曽祖昌祖

廷直父贈通議大夫端卿中乾道八年進士第𥘉同

縣陳君舉聲價喧踴老舊莫敢齒列公稚甚獨相與

鴈行立比三年芮國瑞呂伯恭連選拔輒出君舉右

皆謂文過其師矣 孝宗親䇿將爲上首公乃言

陛下始即位冀太平旦暮至也柰何仐十年愈益壊