Page:Sibu Congkan1239-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-01.djvu/53

此页尚未校对


 和蔣成甫見貽生日韻二首

 次韻知常德𡊮尊固監丞送別四詩

︻卷之十二

 律詩

 用蔣成甫韻賀虞退夫生子

 虞退夫生日二首

 十一月九日新灘李示余開禧三年四月

   九日所跋外舅楊憲使灘字韻詩次韻

 建土施霆亯自䕫以詩相迓

 過虎頭狼尾灘避險出陸至譚𣈆仲故居有

  謝公昌國劉公徳脩薛公仲章詩用謝