Page:Sibu Congkan1240-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-02.djvu/100

此页尚未校对


花如驕便思傾罍芼鮮鯽不妄爲取琴徽調江張程

子同一醉芳草爲藉天爲禂干戈滿地不忍見恐調

老弱征商軺

   送程叔運髙不妄西歸

平生爲人謀必以正學進必以直道行聞者或相靳

子以正教我而子坐排擯跕鳶伴覊酸再見渠陽閠

吾心固曉然其柰無以訓紹定二年夏臨軒䇿羣俊

似聞甲乙選參錯吐忠藎其間親與友斯得及叔運

負康時略耻爲諧俗韻後先來過我雙璧墮清峻

從容扣所言何以承大問聽之不盡篇胠口復縮頸

予方以是黜子乃以是奮靳者姑勿道而予益自信