Page:Sibu Congkan1242-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-04.djvu/149

此页尚未校对


 施行嘉定八年旱蝗封事亦付後省看詳見之施

 行此意視前加廣臣時持節東川但見朝廷摘

 出攽行惟唐天鐸奏狀其詞謟佞卑鄙固巳料其

 爲反覆之人後來果聞以邪謀𬒳戮夫嘉泰求言

 而不行固權姦之無識嘉定雖亦施行乃取一唐

 天鐸則與其元無施行也况天鐸始謟而終叛以

 此尤見鯁直者雖稍忤而終可信謟佞者雖易信

 而終可疑今來封事欲乞睿旨嚴限督趣委官

 選𩔖取其不阿者用其言而顯其人母爲具文天

 下奉甚