Page:Sibu Congkan1242-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-04.djvu/82

此页尚未校对


趙之傑要陛下起受國書臣時以館職𫉬陪朝著

之後偶記乾道六年虞允文爲相虜使烏林荅天錫

倨慢與此相似時則允文前奏大駕還内放仗罷朝

臣與在列誦言其事所冀速逹有頃聞陛下徑還

禁中一如乾道故事臣謂宰執必有援此以開陳者

矣乃聞韓侂胄爲宰執言此謝郭然爲之不知郭然

秉政尚後此十餘年也臣既退朝即取乾道國史實

録㑹要聖朝日曆諸書徧加披閱則於此事或全

無所載或畧及一二而實録則仍循常比書垂拱殿

賜茶酒不知是日茶酒未嘗設也又書知閤事王抃

上䟽 詔明日引使人朝見乃似專美於抃而抃詞