Page:Sibu Congkan1243-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-05.djvu/93

此页尚未校对


俸科鬻僧牒之𩔖雖有傷事躰者亦不暇

顧恤矣㐮峴营耕奪民間白熟之田者居

半陳晐十年之間非無所積然侵移貿易

巳非一日壬辰之春韃未渉境自城以外

一燬而盡滋不可考城中尚有餘糧乃為

  博易珠金銅鏹之資夫運糧草之供

牛皮筋角之需器甲衣襖之用無非𠋣辨

於两路之民官司文移非攄舟則籍馬非

奪牛則料夫民之憔悴至此極矣蜀自董

居義䘮蹙國鄭損棄五州並邊膏䛕之地

人莫敢耕每歳官失就糴之糧七八十萬

斛四大軍歳給糧百五十萬斛其水運者

裁三之一自紹定五年以後官旣失糴而