Page:Sibu Congkan1244-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-06.djvu/37

此页尚未校对


之而吏士皆醉遂過去恂以狀聞帝乃召恂恂至

引見時復先在坐欲起相避帝曰天下未定安得

私𨶜今日朕當分之於是極歡結交而去

臣謂先儒謂賈復不戢部將冦恂戮之使復明逹必

且謝過乃更蓄憤欲手刃之殊無責已之意帝當先

以曲直暁之使復慚謝然後慰勉聽其自釋則善

矣臣嘗謂天下之事至理而止理之所至雖強𭧂凶

狡有不容不弭耳而怗服苟惟無所可否務爲包含

是姑息苟且之政也何以慰服人心邪慶曆四年

𤦺爲陜西四路招討鄭戬爲四路都部領尹洙知渭

州狄靑爲涇原副都統先是韓𤦺乞罷修水洛城鄭