Page:Sibu Congkan1244-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-06.djvu/58

此页尚未校对


勘當然至今四年未嘗施行學士大夫不無觖望照

得橫渠先生奮乎𨵿中闡明禮學窮極道奥徧覽而

獨造兼體而不累其於理氣性命之分屈信聚散之

感發前代不傳之祕示後學有巳之端不疑所行不

懼獨立蓋間代豪傑三先生之羽翼也方卒也門人

嘗欲謚爲明誠中子程純公問司馬文正公則謂弟

子誄師不合於禮元祐四年𥘿鳯路提㸃刑獄張舜

民有請於朝謂先生學際天人誠動金石著書萬言

隂陽變化之端仁義道德之理死生性命之分治亂

國家之經罔不究通蓋孟軻楊雄之流如荀况輩殆

不足進自其旣卒中外臣僚録其平生以言于朝或