Page:Sibu Congkan1244-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-06.djvu/97

此页尚未校对


國子正又至嘉㤗二年詔免䇿士何應龍以𩔖元視

第三名恩例𥘉任文林郎潼川府節度推官次任自

請劒南西川簽判在任𬒳薦召爲學官載在故府前

例甚明今伏見宣教郎前利州路轉運司幹辦公事

文復之始以明經爲四川𩔖試第一㑹紹定二年

免䇿士復之遂以前例置之進士第五而視恩鼎甲

實與趙雄宋德之何應龍事體一同復之恂恂守道

安於平進自𥘉任文林郎安德軍節度掌書記任滿

得替四川制司辟利州路轉運司幹辦公事巳準省

劄該差尋於吏部陳乞京官印𥿄吏部以爲改官人

不應尚帶運司職事復之既無闕可入又恥於自列