Page:Sibu Congkan1246-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-08.djvu/26

此页尚未校对


豐末則引經建議論易日月之非元祐末未見有所

奏陳台諭謂 宣仁之䘮范甞建議豈有所考邪望詳賜指示由是觀之則太母

之䘮當及期而除今 朝廷行下州縣皆令百官於

大祥日服常服皆本之禮經參之故實累經先儒講

行寔爲至當臣子所當遵稟似未可輕議齊衰之人

無由可與今台諭所引曽子問數語乃是君薨事施

之於一國耳况在今日似大叚有礙不(⿱艹石)勿引此事

爲佳台諭又謂慶元𥘉 髙后之䘮晦翁申明范說

髙后上仙在慶元三年十一月六日而晦翁去國乃

元年 月有如台諭所及者乃是爲孝廟發耳區

區於禮經於故實皆某之所未能悉知正望不鄙註