Page:Sibu Congkan1247-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-09.djvu/101

此页尚未校对


之譛在後而新史反此公自去國訖不復用豈以敗

故邪抑進明之譛啓之也方公之建遣三王分領節

度也是固謂吾國中有人將以禠禄山之氣也然旣

爲之前必慮其後方至德元載七月丁卯上用公計

分封三王𤦺珙未出閤惟璘赴鎭而後五月璘以江

淮叛然則分封之䇿其然邪其不然邪當時如髙⿺辶商

且盛言其不可則後日賀蘭之譛固有所入矣而當

時大儒如韓退之栁子厚諸人毎以𪧐德重望歸公

極所尊禮則固不以成敗論也趙郡李華之詞至謂

元宗季年逆將持兵天錫房公言正其傾羣凶害直

事乃不行旣以見禄山未叛之前莫敢有言者而公