Page:Sibu Congkan1247-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-09.djvu/124

此页尚未校对


重校鶴山先生大全集卷之四十二

 記

   成都府朝真觀記

出成都少城之西迄北修垣而環除䆳宇而周閣沈

沈翼翼竟衢兼術者朝真觀也其中爲玉虚清皇之

居而列其右者經藏仙祠雲堂茶寮與方丈室湛然

之堂也列其左者聖母仙師乗煙葛女之祠與凡而

庖庫之所也直觀之西偏則爲諸葛忠武侯祠與讀

書臺故老相傳曰是侯之故宅也自天寶五年章公

始更爲觀奏名乗煙乗煙云者謂侯之女於此乎輕

舉也觀嘗廢於慶曆復興於文忠烈公鎮蜀之日其