Page:Sibu Congkan1247-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-09.djvu/130

此页尚未校对


開禧三年春蜀盗未平江原道士吕元素語其徒曰

吾儕小人羣居族食無益縣官今逆氛(⿱艹石)此又不能

剚刃賊腹膏首原野盍姑杜門以需底定乃相與校

藏書見其書有爲九層之臺可以爲民禳沴祝釐者

則用其法而封之名以雲臺列天地日月星辰岳瀆

之象而禱祠焉其後盗平遣其弟子太古以書抵余

曰是將爲四民逆雨寜旱弭兵順年之地也夫子盍

爲我記諸余熟復其事作而言曰帝王盛時其交鬼

神也有道自顓至舜咸命重𥠖絶地天通俾之髙卑

小大各有分限毋相侵瀆所以帥天地之度儀生物

之則正人心而防丗變者爲慮蓋甚逺迨周治日文