Page:Sibu Congkan1247-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-09.djvu/2

此页尚未校对


鶴山先生大全集卷之三十八

       自菴類藁

      錫山安國重刊

 記

 成都府府學三先生祠堂記

開禧三年蜀盜既平詔遣刑部侍郎長沙

吴公獵諭蜀始至則以崇化善俗爲大務

旣遂以制置使治成都朔望即學官見諸

生講授經義退語寮屬曰古之教者旣爲

之建學立師而有道有德者皆同祠于學

成都典治爲西南劇鼓篋學官者盖六十

州之士咸在顧倡明絶學以承孔孟如濂

溪周先生河南二程先生乃來有像設甚