Page:Sibu Congkan1247-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-09.djvu/59

此页尚未校对


人諌議諱侁字子駿閬中人户部諱如晦字叔明普

慈人

  彭節齋記

開禧二年王師北征不利虜乘𫝑嵌淮環漢擁𥘿闚

蜀明年春大將呉曦挾虜以叛士之仕於蜀者或舎

生以取義或濡跡以就事或逃難以避汙其事不必

皆同歸㓗其身志於仁而巳然而所䧟溺者亦往往

有之惟某郡彭君挺然於虐熖之中㗖之以官弗從

強之以事弗從縶之佛舎卒弗從也曦旣就戮宣撫

使安公丙宣諭使呉公獵安撫使劉公甲上其事於

朝曰守節不從幾及於禍曰嘗拒僞命忠節可嘉曰