Page:Sibu Congkan1247-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-09.djvu/65

此页尚未校对


兮采藻淠淠言𩱛其邁兮匪航弗濟我引我拏兮我

鼓我拽舒乎娧娧兮般乎裔裔云訏且樂兮莫之止

戾卬興我思兮此于湖底我之泄泄兮民之蹶蹶

非爾作兮維余于制終余永念分是儆是戒毋臭厥

載兮庶其夷届歌旣闋主人飲客酒泯然思輾然𥬇

復使反之相與悠然而罷明日書以爲記

   眉州江郷館壁記

眉爲郡介居水陸之衝公館之西故有代舎以贏賔

旅余旣畧加葺焉惟是泝㳂來届者未有以舎也瀕

江有亭榜以共飲故邑宰唐安胡文靖公所作也郊

之逆勞僅僅容車燥濕無所乃嘉定六年臨卭魏某