Page:Sibu Congkan1248-魏了翁-鶴山先生大全文集-24-10.djvu/56

此页尚未校对


川節度府圥是建炎三年公爲節度推官

紹興十五年由潼川路轉運判官移提

㸃刑獄至是凡三仕于此矣流風善政蔚

其如存後七十年公之孫瑾復来領州下

車拜文安繪象欷歔感愾州宅有載德堂

刑獄使者𪠘有徳逺堂斈宫有祥鱣堂節

度推官𪠘有逺業堂皆邦人思公而致其

誠者為之子孫不敢忘其祖則不敢厲其

祖之民爲政朞年民便安之𦒿耋請改建

文安之宇以昭弗忘侯徇民請度地考室

與趙文定懐德堂對峙而貽書某曰是不

惟吾祖所居官瑾也實此乎生今四百二

十甲子矣天子不以其不肖嗣守兹土視